Osnutek predloga za spremembe pravil DŠNS, ki jih je pripravil in uskladil izvršni odbor1. ČLEN
Društvo športnih novinarjev Slovenije (v nadaljevanju: društvo) na podlagi načela prostovoljnosti
združuje športne novinarje, povezane v društvene aktive na območju Republike Slovenije in
slovenskega zamejstva.
Športni novinarji se povezujejo v aktive bodisi v okviru športnih uredništev bodisi po regionalnem
načelu. Vodijo jih poverjeniki društva, ki jih izbirajo aktivi izmed svojih članov. Poverjeniki so
neposredno zadolženi za stik med aktivom in vodstvom društva. Aktivi delujejo v okviru določil teh
pravil samostojno.
Športni novinarji se v okviru društva interesno povezujejo tudi v sekcijah, ki se posebej posvečajo
posameznim športnim panogam oziroma dejavnostim.

2. ČLEN
Naziv društva je: Društvo športnih novinarjev Slovenije (kratica: DŠNS)
Sedež društva: Celovška 25, Ljubljana. Društvo deluje na območju Republike Slovenije.
Društvo je član Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS) in Evropskega združenja
športnih novinarjev (UEPS).
Društvo ima svoj pečat. Ob obodu je napisano ime društva »Društvo športnih novinarjev
Slovenije«, pod napisom je stilizirano pero. Delo društva je javno.
Društvo obvešča svoje člane:
 s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 preko sredstev javnega obveščanja.
Društvo obvešča širšo javnost o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira
okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov in
organizacij.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik
društva.

3. ČLEN
Cilji in naloge delovanja društva so, da:

 si prizadeva za ustvarjanje kar najboljših delovnih razmer in možnosti za opravljanje
poslanstva svojih članov na športnih prireditvah in tekmovanjih ter za dostopnost vseh
informacij, ko so pomembne za to novinarsko zvrst,
 prispeva k razvoju ter krepi ugled športnega novinarstva in društvenih članov v športni in
širši javnosti,
 se zavzema za etično neoporečno podobo delovanja društvenega članstva ter zastopa in ščiti
njegove interese, kjer in kadar je to potrebno,

 sodeluje s sorodnimi novinarskimi združenji doma in na tujem ter s športnimi in drugimi
organizacijami na podlagi enakopravnosti in vzajemnih interesov.

4. ČLEN
Organi društva so:

 skupščina,
 izvršni odbor,
 častno razsodišče,
 nadzorni odbor.

5. ČLEN
Skupščina je najvišji organ društva in jo sestavljajo vsi člani društva z veljavno društveno izkaznico
in plačano članarino za tekoče leto.
Skupščini odgovarjajo za svoje delo vsi drugi organi društva, ki jim je z izvolitvijo podelila štiriletni
mandat.
Skupščina društva redno zaseda vsako leto. Volilno zasedanje skupščine se opravi v
koledarskih letih zimskih olimpijskih iger v prvi polovici leta.
Redno ali izredno sejo skupščine je treba sklicati najmanj 14 dni pred predvidenim datumom.
Na izrednem zasedanju skupščina lahko odloča samo o vprašanjih, zaradi katerih je bila sklicana.
Način glasovanja se določi na samem zasedanju.

6. ČLEN
Skupščina društva:

 sprejema, dopolnjuje in spreminja pravila društva in druge akte društva,
 določa osnovne smernice delovanja društva,
 voli in razrešuje svoje organe,
 sprejema finančni načrt in zaključni račun društva,
 sklepa o poročilih in odločitvah izvršnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča,
 odloča o prenehanju delovanja društva,
 odloča o pritožbah zoper sklep organov društva.

7. ČLEN
Skupščino odpre predsednik društva in ji po pozdravu navzočim in gostom predlaga sprejem
dnevnega reda, izvolitev tričlanskega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske in ob volilnih
zasedanjih tudi volilne komisije. V nadaljevanju vodi zasedanje izvoljeno predsedstvo skupščine.
Sklepi skupščine se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov. Če na skupščini ni prisotna večina
članov, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je na
skupščini prisotnih vsaj 10 članov.

Za odločanje o spremembah in dopolnitvah pravil je potrebna dvotretjinska večina glasov prisotnih
članov.

8. ČLEN
Izvršni odbor šteje najmanj 5, največ pa 11 članov.
Skupščina voli člane izvršnega odbora tako, da izbira med predlogi kandidatov za predsednika
društva.
Za predsednika društva lahko kandidira vsak član, ki ga je v kandidacijskem postopku pismeno
predlagal vsaj eden izmed aktivov društva. Kandidati na volitvah nastopijo s seznamom članov, ki
naj bi po njegovem mnenju sestavljali izvršni odbor v prihodnjem mandatnem obdobju.
Predsednika društva in izvršni odbor se volita tako, da skupščina s tajnim glasovanjem izbira
med posameznimi predlogi. Če je predlogov več in v prvem krogu nihče izmed kandidatov ni
deležen večine glasov skupščine, se glasovanje ponovi, vendar skupščina v drugem krogu
izbira samo med kandidatoma z največ glasovi. V primeru neodločenega izida v drugem
krogu se glasovanje prestavi za teden dni, ko skupščina ponovno zaseda in odloča med
kandidatoma, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Če je po tretjem krogu izid znova
izenačen, predsednika društva in člane izvršnega odbora določi žreb.
Mandat predsednika in članov izvršnega odbora nima omejitev.

9. ČLEN
Izvršni odbor:

 sklicuje zasedanja skupščine društva in pripravlja gradiva za njeno delo,
 pripravlja predlog aktov društva,
 izvaja sklepe skupščine,
 razporeja sredstva društva,
 pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
 odloča o sprejemu novih članov in skrbno beleži članstvo društva,
 opravlja vse druge posle v interesu društva med dvema zasedanjema skupščine.
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa trikrat na leto. Na seji izvršnega odbora je treba
vabiti tudi člane nadzornega odbora, častnega razsodišča in predsednike komisij izvršnega odbora,
kadar je na dnevnem redu njihova problematika. Izvršni odbor sklepa veljavo, kadar je navzoča več
kot polovica njegovih članov.
Izvršni odbor skrbi za spletno stran društva, ki je dostopna na povezavi www.dsns.si.
Izvršni odbor lahko imenuje urednika spletne strani, blagajnika in tajnika društva.

10. ČLEN
Izvršni odbor iz svojih vrst lahko izbere prvega in drugega podpredsednika ter generalnega
sekretarja društva.
Izvršni odbor imenuje predsednike svojih komisij ter potrjuje vodstva posameznih sekcij društva.
Predloge o razrešitvah in drugih spremembah znotraj izvršnega odbora mora vnaprej podati
predsednik društva. Odločitev je sklepčna, če zanjo glasuje več kot polovica članov izvršnega

odbora. V primeru, da število članov izvršnega odbora pade na štiri ali manj, je potrebno
sklicati izredno zasedanje skupščine

11. ČLEN
Za izvajanje posebnih nalog izvršni odbor imenuje stalna ali občasna delovna telesa.

12. ČLEN
Društvo predstavlja in zastopa predsednik, v njegovi odsotnosti pa prvi oziroma drugi
podpredsednik. Predsednik društva je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta. Predsednik
je odgovoren za zagotavljanje javnosti dela društva in njegovih organov.

13. ČLEN
Finančno in materialno poslovanje društva se vodi po veljavnih predpisih. Javnost finančnega in
materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana in organa društva do vpogleda v
društveno finančno dokumentacijo.

14. ČLEN
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki predsednika izvolijo med seboj. Spremlja in nadzoruje delo
izvršnega odbora in njegovih teles ter jih opozarja na morebitne kršitve teh pravil. Bedi nad
uresničevanjem programa društva, sklepov skupščine in odločitev častnega razsodišča ter
zakonitostjo finančnega in materialnega poslovanja društva.
Sestaja se po potrebi, sklepe načeloma sprejema soglasno in o svojem delu seznanja članstvo in
poroča skupščini društva.

15. ČLEN
Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki med seboj volijo predsednika. Razsoja v sporih med
člani kluba, člani in vodstvom društva ter v vseh tistih primerih, ko posamezni člani ali skupine
kršijo etična načela društva ali delujejo proti njegovim interesom, kakor jih opredeljujejo ta pravila.
Častno razsodišče se je dolžno odzvati in presojati na podlagi pisnih pritožb članstva in organov
društva, lahko pa postopek uvede tudi na lastno pobudo.
Veljavne sklepe sprejema načeloma soglasno.

16. ČLEN
O pritožbah zoper sklepe izvršnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča odloča skupščina
kot drugostopenjski organ.

17. ČLEN
Zapisniki sej organov društva so dostopni vsakemu članu društva.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV DRUŠTVA
18. ČLEN
Člani društva imajo pravice in dolžnosti, ki jih opredeljujejo ta pravila. Osebno so odgovorni za
uresničevanje vseh nalog in zadolžitev, ki so jih sprejeli kot člani društvenih organov in njihovih
teles.
Za sprejem v društvo se lahko potegujejo kandidati, ki pretežno delujejo v športnem
novinarstvu. Izvršni odbor na vsaki dve leti ob poteku članarine po potrebi preverja članstvo
v skladu z integriteto društva. Člani društva lahko postanejo novinarji, uredniki,
fotoreporterji, snemalci in strokovni komentatorji medijskih hiš, ki so na ministrstvu za
kulturo vpisane v razvid medijev. Novi člani morajo zaprositi za sprejem v društvo na podlagi
izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletni strani društva. O njihovem statusu
samostojno odloča izvršni odbor društva in vsakemu prosilcu za članstvo izda pisno odločbo.
Kandidati imajo v roku petih delovnih dni od prejete odločbe možnost pritožbe, vendar
morajo predložiti nova dokazila, da pretežno delujejo v športnem novinarstvu. Pritožbe
sprejema in o njih odloča izvršni odbor društva.
Za članstvo v društvu lahko zaprosijo tudi kandidati slovenske narodnosti, ki živijo na
ozemlju sosednjih držav. Člani društva lahko postanejo zamejski športni novinarji, ki imajo
bodisi veljavno stanovsko izkaznico pripadajoče države bodisi opravljajo funkcijo dopisnika v
slovenskih medijskih hišah, ki jih ministrstvo za kulturo beleži v razvidu medijev.

19. ČLEN
Člani društva imajo pravico, da razpravljajo in izražajo mnenja o delovanju društva ter oblikujejo
predloge za njegove organe, ki jih volijo in so lahko voljeni vanje.

20. ČLEN
Člani pripadnost društvu dokazujejo z veljavno člansko izkaznico.
Obnavljanje članstva je možno zgolj na podlagi plačane članarine ob predhodnem pozivu
izvršnega odbora društva. Članstvo preneha z izstopom, izključitvijo, neizpolnjevanjem
pogojev statusa ali smrtjo.
Člani plačujejo članarino za obdobje dveh let. Višino članarine sproti določi izvršni odbor
društva in članstvo pravočasno obvesti o obveznostih za podaljšanje članstva. Možno je
naknadno včlanjevanje v društvo, višino članarine za zamudnike pa sproti določi izvršni
odbor društva. V primeru izgubljene ali odtujene članske izkaznice lahko člani zaprosijo
izvršni odbor društva za ponovno izdelavo kartice, pri čemer morajo poravnati vse nastale
stroške.
Upokojeni športni novinarji ostanejo dosmrtni člani društva z vsemi pravicami in dolžnostmi,
ki so zapisani v pravilniku delovanja društva. Njihovo članstvo v društvu je brezplačno.
Članstvo preneha z izstopom, izključitvijo, neizpolnjevanjem pogojev statusa ali smrtjo.
Sleherna zloraba članske izkaznice se lahko kaznuje s takojšnjim odvzemom kartice in vseh
pravic, ki jih imajo člani društva. O tem odloča častno razsodišče društva, končno odločitev
pa potrjujejo izvršni odbor društva.
Posamezniku, ki je pomembno prispeval k razvoju in delovanju društva, se na predlog
izvršnega odbora društva dodeli častno članstvo. Častnemu članu se izda posebna izkaznica
društva.

21. ČLEN
Izključitev iz društva je časovno omejena ali trajna kazen, ki jo izreče častno razsodišče v primerih,
ko je član hudo kršil pravila društva. Izključeni član ima pravico do pritožbe na skupščino društva.

FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE
22. ČLEN
Društvo si zagotavlja finančna sredstva za delovanja s članarino in dotacijami, založniško
dejavnostjo, trženjem ob prireditvah in z drugimi viri.

23. ČLEN
Nad finančno-materialnim poslovanjem društva, ki se vodi po veljavnih predpisih, bedi blagajnik
društva. Blagajnika imenuje izvršni odbor.
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem
poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno
materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Društvo ima svoj žiro račun pri pooblaščeni finančni instituciji. Delo blagajnika je javno.

NAGRADE IN PRIZNANJA
24. ČLEN
Društvo lahko podeli svoja priznanja članom in drugim posameznikom, aktivom, uredništvom
oziroma rubrikam ter organizacijam, ki so se izkazali ob različnih priložnostih, pomembnih za
slovensko športno novinarstvo.
Za izjemne zasluge lahko skupščina društva kateremu izmed članov podeli naslov častnega člana,
kar je največje društveno priznanje.
Priznanja društva se opredelijo s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme izvršni odbor.

25. ČLEN
A.) Društvo vsako leto razglasi najboljšo športnico in športnika ter najboljšo ekipo v Sloveniji.
Športnik leta je izbran na osnovi glasovanja vseh članov DŠNS z veljavno izkaznico in plačano
članarino. Izvršni odbor društva pred začetkom glasovanja objavi seznam športnikov z
odmevnejšimi dosežki v tekočem letu, ki služi kot pomoč pri glasovanju. Za vrhunske športne
dosežke lahko društvo podeli športnikom tudi druga priznanja. Posebno priznanje se lahko podeli
tudi športniku slovenske narodnosti iz zamejstva za posebne dosežke v svetovnem merilu.
Odločitev o teh priznanjih sprejme izvršni odbor ali od njega pooblaščena žirija.
B.) DŠNS praviloma vsako leto v Hram slavnih slovenskih športnikov, katerega lastnik in
upravljalec je, razglaša najuspešnejše slovenske športnike. Pravila delovanja in izbora sprejema IO
DŠNS.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. ČLEN
Društvo preneha delovati:

 s sklepom skupščine,
 če se število članov zmanjša pod 20,
 po samem zakonu
Ob morebitnem prenehanju delovanja društva vsa njegova imovina preide v last Društva novinarjev
Slovenije.

27. ČLEN
Za spremembe pravil je pristojna skupščina društva.

28. ČLEN
Pravila začno veljati z dnem, ko jih sprejme skupščina društva in ko pristojni upravni organ za
notranje zadeve ugotovi, da so v skladu z zakonom o društvih.

29. ČLEN
Ta pravila je na podlagi sprememb pravil, sprejetih 15. novembra 1990, sprejela skupščina na
rednem zasedanju 28. novembra 1994. Dopolnitve in spremembe so bile izvedene še na sejah
skupščine 16. maja 2002, 26. maja 2006 in 18. maja 2012.