Statut DŠNS

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011 ZDru-1 UPB-2) je skupščina Društva športnih novinarjev Slovenije dne 15. 12. 2018 sprejela naslednji spremenjen in dopolnjen

STATUT DRUŠTVA ŠPORTNIH NOVINARJEV SLOVENIJE

 

Društvo športnih novinarjev Slovenije (v nadaljevanju: društvo) na podlagi načela prostovoljnosti združuje športne novinarje, povezane v društvene aktive na območju Republike Slovenije in slovenskega zamejstva.

Športni novinarji se povezujejo v aktive bodisi v okviru športnih uredništev bodisi po regionalnem načelu. Vodijo jih poverjeniki društva, ki jih izbirajo aktivi med svojimi člani. Poverjeniki so neposredno zadolženi za stik med aktivom in vodstvom društva. Aktivi delujejo v okviru določil tega statuta samostojno.

Športni novinarji se v okviru društva interesno povezujejo tudi v sekcijah, ki se posebej posvečajo posameznim športnim panogam oziroma dejavnostim.

 

 

Naziv društva je: Društvo športnih novinarjev Slovenije (kratica: DŠNS).Sedež in naslov sedeža društva: Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

Društvo je član Mednarodnega združenja športnih novinarjev (AIPS) in Evropskega združenja športnih novinarjev (AIPS Europe).

Društvo ima svoj pečat. Ob obodu je napisano ime društva »Društvo športnih novinarjev Slovenije«, pod napisom je stilizirano pero. Delo društva je javno.

 

 

Društvo obvešča svoje člane:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • preko sredstev javnega obveščanja oziroma elektronskih komunikacijskih kanalov.

Društvo obvešča širšo javnost o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov in organizacij.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

 

 

Cilji društva so:

 • prizadevanje za ustvarjanje kar najboljših delovnih razmer športnih novinarjev v medijskih hišah in možnosti za opravljanje poslanstva svojih članov na športnih prireditvah in tekmovanjih;
 • prispevanje k razvoju ter krepitev ugleda športnega novinarstva in društvenih članov v športni in širši javnosti;
 • zavzemanje za etično neoporečno podobo delovanja društvenega članstva ter zastopanje in ščitenje njegovih interesov, kjer in kadar je to potrebno.

 

Naloge društva so:

 • zagotavljanje svojim članom dostop do vseh informacij, ko so pomembne za to novinarsko zvrst;
 • vzpostavljanje etičnih in strokovnih standardov delovanja športnih novinarjev ter njihovo uveljavljanje;
 • organizacija različnih okroglih miz, tiskovnih konferenc, na svoje seje vabi predstavnike;
 • vzpostavitev in skrb društvene spletne strani;
 • sodelovanje s sorodnimi novinarskimi združenji doma, v sosednjih državah in/ali deželah, drugje na tujem ter s športnimi in drugimi organizacijami na podlagi enakopravnosti in vzajemnih interesov;
 • članom in drugim posameznikom, uredništvom oziroma rubrikam ter organizacijam podeljuje priznanja, ki so se izkazali ob različnih priložnostih, pomembnih za slovensko športno novinarstvo;
 • organizacija različnih športno družabnih dogodkov;
 • organizira dogodek Športnik leta (razglasitev najboljše športnice in športnika ter najboljše ekipe v Sloveniji v tekočem letu do 31. novembra);
 • komunikacija s slovenskimi krovnimi športnimi organizacijami pri izvedbi tekmovanj in akreditacijskih postopkih za predstavnike medijev ter reševanje morebitnih težav;
 • organizira izbor športnikov, ki postanejo del Hrama Slovenskih Športnih Junakov;
 • komunikacija z vsemi inštitucijami (ministrstvo, olimpijski komite, fundacija), ki se v svojih programih dotikajo športa, športnih prireditev, medijev in medijskega poročanja.

 

Poleg svojih temeljnih dejavnosti, določenih v drugem odstavku tega člena, društvo opravlja tudi pridobitno dejavnost. Pridobitna dejavnost društva se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/2007, 17/2008) glasi:

 • 200 Fotografska dejavnost
 • 300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 030 Umetniško ustvarjanje
 • 012 Dejavnost arhivov
 • 190 Druge športne dejavnosti
 • 299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 • 120 Dejavnost strokovnih združenj.

ORGANI DRUŠTVA

 

 

Organi društva so:

 • skupščina,
 • predsednik,
 • izvršni odbor,
 • častno razsodišče,
 • nadzorni odbor.

 

Mandat organov DŠNS traja štiri leta. Po preteku mandata so dotedanji člani organov DŠNS lahko vnovič izvoljeni.

 

 

Skupščina je najvišji organ društva. Sestavljajo jo vsi člani društva.

Skupščini odgovarjajo za svoje delo vsi organi društva, ki jim je z izvolitvijo podelila štiriletni mandat.

Skupščina društva redno zaseda vsako leto. Redno letno skupščino skliče izvršni odbor DŠNS, ki določi kraj, čas in dnevni red skupščine.

Člani društva morajo vabilo na skupščino skupaj z gradivom prejeti najmanj 7 dni pred izvedbo skupščine. Vabilo z gradivom se članom društva pošlje po elektronski pošti.

Volilno zasedanje skupščine se opravi vsake štiri leta..

Izredno skupščino lahko skliče izvršni odbor DŠNS na lastno pobudo, mora pa jo sklicati na zahtevo predsednika DŠNS, nadzornega odbora ali vsaj tretjine članov.

Redno ali izredno sejo skupščine je treba sklicati najmanj 14 koledarskih dni pred predvidenim datumom.

Če izvršni odbor v roku iz prejšnjega odstavka ne skliče izredne skupščine, lahko to storijo sami predsednik DŠNS, nadzorni odbor ali vsaj tretjina članov.

Skupščina lahko na izrednem zasedanju odloča samo o vprašanjih, zaradi katerih je bila sklicana.

Razen pri določenih glasovanjih, ki so opredeljeni v tem statutu, je glasovanje na skupščini javno.

 

 

Skupščina društva:

 • sprejema, dopolnjuje in spreminja statut društva in druge akte društva,
 • določa osnovne smernice delovanja društva,
 • voli in razrešuje svoje organe,
 • sprejema letni finančni načrt in zaključni letni račun društva,
 • se seznanja s poročili in odločitvami izvršnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča,
 • določa višino članarine,
 • dokončno odloča o prenehanju delovanja društva,
 • dokončno odloča o pritožbah zoper sklep organov društva.

 

 

Skupščino odpre predsednik društva in ji po pozdravu navzočim in gostom predlaga sprejem dnevnega reda, izvolitev tričlanskega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske in ob volilnih zasedanjih tudi volilne komisije. V nadaljevanju vodi zasedanje izvoljeno predsedstvo skupščine.

O delu skupščine se napiše zapisnik, ki ga podpiše predsednik predsedstva skupščine in zapisnikar.

Sklepi skupščine se sprejemajo z navadno večino glasov prisotnih članov. Če na skupščini ni prisotna večina članov, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je na skupščini prisotnih vsaj 12 članov.

Za odločanje o spremembah in dopolnitvah statuta je potrebna dvotretjinska večina glasov prisotnih članov.

 

 

Izvršni odbor šteje od 7 do 11 članov.

Skupščina voli člane izvršnega odbora tako, da izbira med predlogi kandidatov za predsednika društva.

Za predsednika društva lahko kandidira vsak član, ki ga je v kandidacijskem postopku pismeno predlagal vsaj eden izmed članov društva.

Kandidati na volitvah nastopijo s seznamom članov, ki naj bi po njegovem mnenju sestavljali izvršni odbor v prihodnjem mandatnem obdobju. Kandidatno listo za člane organov DŠNS določi izvršni odbor na podlagi predlogov članov, ki jih izvršnemu odboru društva vključno s predlaganimi kandidati za člane novega izvršnega odbora po elektronski ali navadni pošti pošljejo vsaj sedem koledarskih dni pred volilno skupščino.

Predsednika društva in izvršni odbor se volita tako, da skupščina s tajnim glasovanjem izbira med posameznimi predlogi. Če je predlogov več in v prvem krogu nihče izmed kandidatov ni deležen večine glasov prisotnih članov na skupščini, se glasovanje ponovi, vendar skupščina v drugem krogu izbira samo med kandidatoma z največ glasovi. V primeru neodločenega izida v drugem krogu se glasovanje prestavi za teden dni, ko skupščina ponovno zaseda in odloča med kandidatoma, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Če je po tretjem krogu izid znova izenačen, predsednika društva in člane izvršnega odbora določi žreb.

 

 

Izvršni odbor:

 • sklicuje zasedanja skupščine društva in pripravlja gradiva za njeno delo,
 • pripravlja predloge aktov društva,
 • izvaja sklepe skupščine,
 • razporeja sredstva društva,
 • pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
 • opravlja naloge v zvezi z evidenco članstva,
 • opravlja vse druge posle v interesu društva med dvema zasedanjema skupščine.

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa trikrat na leto. Na seji izvršnega odbora je treba vabiti tudi člane nadzornega odbora, častnega razsodišča in predsednike komisij izvršnega odbora, kadar je na dnevnem redu njihova problematika. Izvršni odbor sklepa veljavno, kadar je navzoča več kot polovica njegovih članov.

Izvršni odbor skrbi za spletno stran društva, ki je dostopna na povezavi www.dsns.si.

Izvršni odbor lahko imenuje urednika spletne strani in blagajnika društva.

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

 

 

Izvršni odbor iz svojih vrst lahko izbere prvega in drugega podpredsednika ter generalnega sekretarja društva.

Izvršni odbor lahko imenuje predsednike svojih komisij ter potrjuje vodstva posameznih sekcij društva.

Če član izvršnega odbora odstopi ali se število članov iz drugih razlogov zmanjša, predsednik društva pripravi predlog za imenovanje novih članov in ga predloži skupščini za glasovanje.

 

 

Za izvajanje posebnih nalog lahko izvršni odbor imenuje stalna ali občasna delovna telesa.

 

 

Društvo predstavlja in zastopa predsednik, v njegovi odsotnosti pa prvi oziroma drugi podpredsednik oziroma član izvršnega odbora s pooblastilom. Predsednik društva je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta. Predsednik je odgovoren za zagotavljanje javnosti dela društva in njegovih organov.

 

 

Finančno in materialno poslovanje društva se vodi po veljavnih predpisih. Javnost finančnega in materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana in organa društva do vpogleda v društveno finančno dokumentacijo.

 

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki predsednika izvolijo med seboj. Spremlja in nadzoruje delo izvršnega odbora in njegovih teles ter jih opozarja na morebitne kršitve tega statuta. Bedi nad uresničevanjem programa društva, sklepov skupščine in odločitev častnega razsodišča ter zakonitostjo finančnega in materialnega poslovanja društva.

Sestaja se po potrebi, sklepe sprejema soglasno in o svojem delu seznanja članstvo in poroča skupščini društva.

Člani nadzornega odbora ne smejo biti člani drugih organov društva. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

 

 

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki med seboj volijo predsednika. Razsoja v sporih med člani društva, člani in vodstvom društva ter v vseh primerih, ko posamezni člani ali skupine kršijo etična načela društva ali delujejo proti njegovim interesom, kakor jih opredeljuje ta statut.

Častno razsodišče se je dolžno odzvati in presojati na podlagi pisnih pritožb članstva in organov društva, lahko pa postopek uvede tudi na lastno pobudo.

Veljavne sklepe sprejema soglasno. Sklepi častnega razsodišča so javni in objavljeni na spletni strani društva.

Člani častnega razsodišča ne smejo biti člani drugih organov društva.

Iz določb statuta društva izhaja, da so pristojnosti častnega razsodišča:

 • vodenje disciplinskega postopka, kjer lahko kot ukrepe izreka opomine in izključitev iz DŠNS,
 • je prvostopenjski pritožbeni organ v primeru zavrnitve kandidata za članstvo v društvu.

Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno skupščini.

 

 

O pritožbah zoper sklepe izvršnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča odloča skupščina kot drugostopenjski organ.

 

 

Zapisniki sej organov društva so dostopni vsakemu članu društva.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV DRUŠTVA

 

 

Člani društva imajo pravice in dolžnosti, ki jih opredeljuje ta statut, in sicer:

 • imajo pravico, da volijo in so izvoljeni v organe društva;
 • imajo pravico, da aktivno razpravljajo iz izražajo mnenje o delovanju društva;
 • imajo pravico, da oblikujejo predloge za delovanje organov društva;
 • imajo dolžnost redno plačevati članarino;
 • imajo dolžnost spoštovati statut in druge akte društva;
 • imajo dolžnosti varovati ugled društva;
 • imajo dolžnost, da izvršnemu odbor sporočijo, da ne izpolnjuje več pogojev za člana v društvu in vrne člansko izkaznico.
 • imajo dolžnost, da uresničujejo vse naloge in zadolžitve, ki so jih sprejeli kot člani društvenih organov in njihovih teles
 • imajo dolžnost, da uresničujejo vse naloge in zadolžitve, ki so jih sprejeli kot člani društvenih organov in njihovih teles

Članstvo v društvu je prostovoljno. Društvo ima redne in častne člane.

Za sprejem v društvo se lahko potegujejo kandidati, ki pretežno delujejo v športnem novinarstvu. Pretežno delovanje v športnem novinarstvu pomeni, da novinar vsaj petdeset odstotkov svojega poklicnega udejstvovanja nameni športnemu novinarstvu.

Člani društva lahko postanejo novinarji, uredniki, fotoreporterji, snemalci in strokovni komentatorji medijskih hiš, ki so na ministrstvu za kulturo vpisane v razvid medijev.

Za članstvo v društvu lahko zaprosijo tudi kandidati slovenske narodnosti, ki živijo na ozemlju sosednjih držav. Člani društva lahko postanejo zamejski športni novinarji, ki imajo bodisi veljavno stanovsko izkaznico pripadajoče države bodisi opravljajo funkcijo dopisnika v slovenskih medijskih hišah, ki jih ministrstvo za kulturo beleži v razvidu medijev.

Upokojeni člani DŠNS so tisti člani DŠNS, ki so zaradi upokojitve prenehali z aktivnim športnim novinarstvom.

Novi člani morajo zaprositi za sprejem v društvo na podlagi izpolnjenega obrazca, ki je objavljen na spletni strani društva in plačati članarino, in sicer za dve leti.

Izvršni odbor se na prvi naslednji seji seznani s pristopnimi izjavami in preveri izpolnjevanje pogojev za včlanitev ter odloči o sprejemu v članstvo. Izvršni odbor sprejetemu članu podeli člansko izkaznico.

Kandidati imajo v roku štirinajstih koledarskih dni od prejete negativne odločbe možnost pritožbe, vendar morajo predložiti nova dokazila, s katerimi izkazujejo izpolnjevanje pogojev za članstvo v društvu iz 3. do 6. odstavka tega člena statuta. Pritožbe sprejema in o njih odloča častno razsodišče društva. Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti pravico do pritožbe na skupščino DŠNS, ki sprejme dokončno odločitev.

 

 

Izvršni odbor na vsaki dve leti ob poteku članarine po potrebi preverja članstvo v skladu z integriteto društva.

Izvršni odbor lahko izpolnjevanje pogojev za članstvo preverja tudi znotraj dveletnega obdobja, če prejme informacijo, da član društva več ne izpolnjuje pogojev za članstvo iz 19. člena statuta društva.

 

 

Člani pripadnost društvu dokazujejo s člansko izkaznico. Pravico do izkaznic mednarodnih združenj, katerih kolektivni član je DŠNS, imajo pod pogoji, ki jih določajo pravila teh organizacij.

Obnavljanje članstva je možno zgolj na podlagi plačane članarine ob predhodnem pozivu izvršnega odbora društva.

Članstvo preneha z izstopom, izključitvijo, neizpolnjevanjem pogojev statusa ali smrtjo. Član izstopi iz društva tako, da poda izvršnemu odboru pisno izjavo o izstopu. Članstvo preneha z dnem, ko društvo prejme pismeno izjavo o izstopu. Član je iz društva izključen, če huje krši statut ali če ne poravna članarine vsaj eno leto. O izključitvi člana iz članstva društva odloča častno razsodišče. Odločitev o prenehanju članstva zaradi neizpolnjevanja pogojev za članstvo sprejme izvršni odbor.

Člani plačujejo članarino za obdobje dveh let. Višino članarine določi skupščina društva in članstvo pravočasno obvesti o obveznostih za podaljšanje članstva. Vsakdo lahko zaprosi za članstvo v kateremkoli trenutku. V primeru izgubljene ali odtujene članske izkaznice lahko člani zaprosijo izvršni odbor društva za ponovno izdelavo kartice, pri čemer morajo poravnati vse nastale stroške. Upokojeni člani DŠNS plačujejo znižano članarino, ki jo določi skupščina DŠNS.

Zloraba članske izkaznice se lahko kaznuje z izključitvijo iz društva. O tem odloča častno razsodišče društva, končno odločitev pa potrjuje skupščina društva.

Posamezniku, ki je pomembno prispeval k razvoju in delovanju društva, se na predlog izvršnega odbora društva dodeli častno članstvo. Častni član ne plačuje članarine in se mu izda posebna izkaznica društva. Če častni član ni tudi redni član društva, nima pravice odločanja in pravice voliti in biti voljen v organe društva.

 

 

Izključitev iz društva je časovno omejena ali trajna kazen, ki jo izreče častno razsodišče v primerih, ko je član hudo kršil statut društva ali zaradi neplačevanja članarine. Izključeni član ima pravico do pritožbe na skupščino društva.

FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE

 

 

Društvo si zagotavlja finančna sredstva za delovanja s članarino in dotacijami, z dohodki od opravljanja pridobitne dejavnosti in z drugimi viri.

 

 

Nad finančno-materialnim poslovanjem društva, ki se vodi po veljavnih predpisih, bedi blagajnik društva. Blagajnika imenuje in ga razrešuje izvršni odbor.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in generalni sekretar DŠNS.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Društvo ima svoj tekoči račun pri pooblaščeni finančni instituciji. Delo blagajnika je javno.

Finančno in materialno poslovanje društva pregleduje nadzorni odbor, ki lahko vedno dostopa do zahtevanega gradiva.

NAGRADE IN PRIZNANJA

 

 

Društvo lahko podeli svoja priznanja članom in drugim posameznikom, aktivom, uredništvom oziroma rubrikam ter organizacijam, ki so se izkazali ob različnih priložnostih, pomembnih za slovensko športno novinarstvo.

Za izjemne zasluge lahko skupščina društva kateremu izmed članov podeli naslov častnega člana, kar je največje društveno priznanje.

Priznanja društva se opredelijo s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme izvršni odbor.

 

 

Društvo vsako leto razglasi najboljšo športnico in športnika ter najboljšo ekipo v Sloveniji. Športnik leta je izbran na podlagi glasovanja članov DŠNS. Izvršni odbor društva pred začetkom glasovanja objavi seznam športnikov z odmevnejšimi dosežki v tekočem letu, ki služi kot pomoč pri glasovanju. Za vrhunske športne dosežke lahko društvo podeli športnikom tudi druga priznanja. Posebno priznanje se lahko podeli tudi športniku slovenske narodnosti iz zamejstva za posebne dosežke v svetovnem merilu. Odločitev o teh priznanjih sprejme izvršni odbor ali od njega pooblaščena žirija.

DŠNS praviloma vsako leto v Hram slavnih slovenskih športnikov, katerega lastnik in upravljalec je, razglaša najuspešnejše slovenske športnike. Pravila delovanja in izbora sprejema izvršni odbor DŠNS.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

Društvo preneha delovati:

 • s sklepom skupščine,
 • po samem zakonu

Ob morebitnem prenehanju delovanja društva vse njegovo premoženje preide v last Društva novinarjev Slovenije.

 

 

Za spremembe statuta je pristojna skupščina društva.

 

 

Statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina društva.

 

 

Ta statut je na podlagi sprememb, sprejetih 15. novembra 1990, sprejela skupščina na rednem zasedanju 28. novembra 1994. Dopolnitve in spremembe so bile izvedene še na sejah skupščine 16. maja 2002, 26. maja 2006, 18. maja 2012, 29. januarja 2018 in 15. decembra 2018.

 

Predsednik DŠNS

Jože Zidar